ຮ່ວມມືດ້ານຕ່າງໆ

ຜູ້ຮ່ວມມືອື່ນໆ

Anpi Sezione di San Canzian d'Isonzo

Auser Volontariato di Fiumicello Villa Vicentina

Auser di Fiumicello Villa Vicentina